Recertifikácia

 

Držiteľ certifikátu má pred uplynutím platnosti certifikátu možnosť požiadať o recertifikáciu a nadväzné vydanie nového certifikátu na nasledujúce trojročné obdobie.

 

Podmienkou recertifikácie je, že žiadateľ plnil požiadavky uvedené v Informácií pre držiteľov certifikátu – recertifikácia.

 

 

Podmienkou pre všetky kategórie recertifikácií je pravidelné ročné zasielanie Výročnej správy.

 


Túto informáciu obdrží každá certifikovaná osoba spoločne s certifikátom o úspešnej skúške.