Sťažnosti

CO vedie  Odvolania, námietky a sťažnosti osobitnú evidenciu všetkých odvolaní, námietok a sťažností podľa SM Príl 2/9.


Postupy pri vyhodnotení a rozhodnutí (pokiaľ sa zistí, že sa odvolanie / sťažnosť dotýka certifikačných činností za ktoré CO zodpovedá) sú nasledovné:

 

a) sekretariát CO postúpi podanie vedúcemu CO najneskôr 5 dní po jeho zaevidovaní a oznámi sťažovateľovi prijatie sťažnosti


b) vedúci CO stanoví odvolaciu komisiu z pracovníkov CO, ktorí nemajú priamu väzbu na predmet podania a nemôžu mať priamy záujem na skreslení výsledkov rozhodnutia


c) vedúci CO písomne oznámi do 15 dní od zaevidovania podania namietajúcej strane /sťažovateľovi zloženie odvolacej komisie s oznámením termínu, v ktorom sa môže proti zloženiu komisie odvolať


d) o opodstatnenosti podania v zhode s kap. 9.8.1 rozhoduje vedúci CO


e) odvolacia komisia musí rozhodnúť o podaní do 30 dní od jeho postúpenia sekretariátom


f) v prípade, že odvolacia komisia rozhodne o opakovaní skúšky, vedúci CO v súlade s požiadavkami uvedenými v PK kap. 9 zabezpečí jej realizáciu do 3 týždňov od zostavenia skúšobnej komisie

 

Prípadne sťažnosti môžete podať na tel. čísle. 0903  540 666