QM - Manažér kvality

 

Kvalifikácia:

 

Univerzitné / vysokoškolské vzdelanie technického / ekonomického smeru a odborná prax 4 roky z toho posledné 2 roky v oblasti manažérstva kvality (výnimočne akceptuje CO aj stredoškolské odborné vzdelanie s odbornou praxou min 6 rokov v manažérstve kvality).

 

Popis práce a úloh:

 

Vyžadujú sa: Vedomosti a znalosti v oblasti systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 9004:2010.

 

Schopnosti:

 

• riadiť príslušné projekty a rozvíjať procesy manažérstva kvality v predmete záujmu
organizácie, napomáhať pri ich uplatňovaní a zlepšovaní s využitím cyklu PDCA na celkové zameranie uvažovania založeného na riziku
• schopnosť identifikovať riziká, preveriť riziká, príležitosti a opatrenia na zníženie rizika
• uplatňovanie procesného prístupu
• reagovať na environmentálne požiadavky vo vzťahu k manažérstvu kvality
• aplikovať príslušné štatistické metódy v záujme ich analýzy vyhodnocovania a prezentovania údajov
• sledovať záujmy zákazníkov a prezentovať ich vedeniu organizácie
• zabezpečovať vzdelávanie v oblasti manažérstva kvality na všetkých úrovniach organizácie
• vyvíjať manažérske systémy v záujme zlepšovania hospodárskych výsledkov spoločnosti
• zavádzať metódy na vytváranie podmienok pre zlučovanie manažérskych systémov
• propagovať manažérsky systém kvality organizácie
• plánovať, vyhodnocovať a rozvíjať programy auditov vykonávaných v organizácií
• vnímať a zaznamenať potreby a očakávania zainteresovaných strán
 

 

Kritériá pre počiatočnú certifikáciu vyžadujú:

 

Certifikačný orgán preverí úplnosť podanej žiadosti Príl 9/1 a skontroluje splnenie kvalifikačných požiadaviek žiadateľa. Za predpokladu, že žiadosť nie je úplná, vráti ju na doplnenie.
Pre manažérov kvality sa vyžaduje popri vysokoškolskom vzdelaní absolvovanie špeciálneho vzdelávania v oblasti manažérstva kvality a požadovanú prax v odbore v rozsahu 2 roky. COPO uznáva vykonané školenia od vzdelávacích organizácií, ktoré predtým hodnotil v Príl 5/1. Súčasťou hodnotenia je aj udelená akreditácia vzdelávacích kurzov Ministerstvom školstva a certifikácia SMK. Rozsah vzdelávania musí byť min. 120 hod. v zhode s požiadavkami Harmonizovanej schémy EOQ pre certifikáciu osôb EOQ CS 9000:2016, CoS 9000:2015 (Príl 9/25).
 


Postupy certifikačného procesu vyžadujú:

 

a) úspešne absolvovať písomnú časť skúšky formou testu, pozostávajúceho z uzavretých a otvorených otázok v celkovej hodnote 80 bodov (v zmysle Harmonizovanej certifikačnej schémy EOQ – uzavretá otázka 2 body, krátka otvorená 4 body, dlhá otvorená 20 bodov).
Testy pre skúšku sú zostavené zo súboru cca 120 otázok (Príl 9/5, Príl 9/7), v súlade s metodikou Harmonizovanej schémy EOQ. K skúške sú pripravené minimálne 3 varianty testu, z ktorých si kandidát môže vybrať. Trvanie testu je 60 min.


b) úspešne obhájiť projekt, ktorý kandidát vypracuje na určitý prvok normy STN EN ISO 9001:2016, ktorý určí CO. Kandidát predloží projekt v písomnej / elektronickej forme vedeniu CO min. 7 dní pred obhajobou. Obhajoba projektu trvá max. 20 min.


c) pripraviť prezentáciu na kandidátom vytiahnuté zadanie (dopredu pripravené alternatívne zadania - opis prípadu / špecifickej pracovnej situácie), kde skúšobná komisia zhodnotí návrhy a riešenia, ktoré predloží a prezentuje kandidát. Komisia posúdi jeho schopnosti moderovať a prezentovať výsledky riešenia. Čas na prípravu je 30 min., čas na prezentáciu je 10 min.


 

 

Bodové hodnotenie, ktorejkoľvek časti skúšky nesmie klesnúť pod 60% z maximálneho počtu bodov 
(a to ani u jedného zo skúšobných komisárov).

 

COPO-SSK zabezpečuje certifikácie v slovenskom a českom jazyku.

 

Prípadné pozastavenie / odňatie certifikátu prichádza do úvahy za predpokladu, že certifikovaná osoba nepracuje v danej oblasti alebo nedodržuje kódex certifikovanej osoby podľa Príl 9/20.
CO je výhradným vlastníkom certifikátu.
 

 

Platnosť certifikátu je 3 roky.


Postupy pre recertifikáciu (Príl 9/21) získa držiteľ certifikátu po prvej úspešnej certifikácii. Dozor nad činnosťou držiteľa certifikátu realizuje CO prostredníctvom Výročných správ (Príl 9/20), ktoré držiteľ certifikátu odovzdáva pravidelných ročných intervaloch.


Prípadné pozastavenie / odňatie certifikátu môže nastať ak jeho držiteľ poruší zásady uvedené v Žiadosti o certifikáciu (Príl 9/1).
 

 

Podmienkou vyžiadania EOQ certifikátu je platný Národný certifikát.

 

Platnosť EOQ certifikátu musí byť v zhode s platnosťou Národného certifikátu. 

 

 

Poplatok za certifikáciu


QM - Manažér kvality                   382,00 € 

Certifikácia EOQ certifikát           430,00 €  

Ceny sú uvedené bez DPH. K zakladenej cene treba pripočítať DPH.