Certifikovaný realitný maklér

 


Predpokladom pre získanie osobného certifikátu Certifikovaný realitný maklér je :


- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,


- absolvovanie špecializovaného kurzu predajcu/realitného makléra, vnrenomovanej/akreditovanej vzdelávacej inštitúcii/akadémii, zameraného na:


o právne minimum realitného makléra (RM),


o finančné minimum RM,


o IT znalosti a schopnosti,


o praktické skúsenosti so zmluvnými dokumentmi, s procesmi v realitnom maklérstve, komunikačné zručnosti a schopnosti,


o znalosti z oblasti manažérstva kvality,


doložené osvedčením/certifikátom o úspešnom absolvovaní kurzu.

 


Odborné zameranie špecializovaného kurzu musí v plnom rozsahu pokrývať požiadavky na odbornú spôsobilosť realitných maklérov v zmysle STN EN 15733:2009.

 

Realitný maklér má mať minimálne dvojročnú prax v obchodnej sfére, z toho jeden rok v odbore nehnuteľností. Žiadateľ o CRM musí, ako potvrdenie praxe v odbore nehnuteľností, predložiť 10 referencií (10 predaných nehnuteľností, ktorých predaj realizoval).

 

Certifikačná skúška sa skladá z písomnej časti, ústnej skúšky a obhajoby projektu.

 

Podrobné požiadavky a postupy certifikácie stanovuje Certifikačná schéma CRM, ktorú obdrží každý žiadateľ po predložení žiadosti o certifikáciu na COPO – SSK.


Podmienkou pre proces skúšania je uhradenie poplatku pred skúškou vo výške 200,- €, resp. uhradenie poplatku pred opravnou skúškou vo výške 150,- € .

 

Platnosť certifikátu je 3 roky.


Pred uplynutím doby platnosti osobného certifikátu má držiteľ možnosť požiadať o predĺženie platnosti certifikátu na ďalšie trojročné obdobie (opakovaná certifikácia-recertifikácia). Žiadosť podáva uchádzač 3 mesiace pred skončením platnosti certifikátu. Podmienkou recertifikácie je, že držiteľ certifikátu počas doby jeho platnosti plnil požiadavky uvedené v Informácii pre držiteľov certifikátu, ktoré obdrží pri prevzatí certifikátu.