Certifikácia Testerov IT SOFTWARE:

 


Certifikačný orgán pre osoby – COPO – SSK vspolupráci c CZECH and SLOVAK TESTING BOERD, o.s. uskutočňuje certifikáciu testerov softwéru avývojárov softwéru podľa nasledovných podmienok:

 


A: Základný stupeň – Foundation Level

 

                                  - Agile Tester Extension


Príprava skúšky

 

1. Interval skúšky je 1x štvrťročne pri organizovaní CaSTB.

 

2. Poskytovatelia tréningov organizujú skúšky spolu stréningami podľa záujmu.

 

3. Žiadosť ovykonanie skúšok musí obsahovať dátum, čas, miesto konania skúšky a odhadovaný počet uchádzačov a musí byť medzi organizátorom a COPO – SSK odkomunikovaná najneskôr 20 kalendárnych dní pred plánovaným termínom skúšky.

 

4. Najneskôr 5 pracovných dní pred začatím skúšky musia byť vCOPO – SSK predložené organizátorom skúšky jednotlivé prihlášky uchádzačov, ktoré budú obsahovať informácie o


a) žiadateľovi:


• meno, priezvisko, dátum narodenia aadresu žiadateľa

 

b) platcovi certifikácie (v prípade súkr. osoby údaje ožiadateľovi):


• názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ abankové spojenie

 

5. Vstupné podmienky uchádzača:

 

a) Čestné prehlásenie ominimálne 6 mesačnej praxi voblasti IT, softvérovom testovaní, vývoji softvéru alebo doklad oukončenom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa.

b) Absolvované kurzy aškolenia súvisiace stestovaním softvéru

 

6. Vprípade, že niektorý uchádzač nebude mať uhradený poplatok včase konania skúšky, nebude mu odovzdaný certifikát ani vprípade jej úspešného absolvovania.

 

7. Minimálny počet prihlásených uchádzačov na skúšku je 6.

 


V priebehu skúšky:


1. Skúška trvá 60 minút.

 

2. Skúška pozostáva zo 40 otázok typu viacnásobný výber (4 možnosti: a, b, c, d).

 

3. Skúška je výhodnotená ako úspešná vprípade že min. 26 otázok (65%) je označených avyhodnotených správne.

 

4. Otázky sú starostlivo vyberané aposudzované CaSTB zpohľadu jednoznačnosti, pochopiteľnosti, jasného výkladu otázok aj odpovedí. Pri vypracovaní otázok nie sú povolené žiadne ďalšie vyjasňovacie ani doplňujúce otázky.

 

5. Počas testu nie je dovolená žiadna komunikácia medzi uchádzačmi, komunikácia sCOPO – SSK, odborným garantom CaSTB resp. školiteľom alebo zástupcom tréningovej spoločnosti.

 

6. Školiteľ alebo zástupca tréningovej spoločnosti nesmie za žiadnych okolností nahliadať do skúšok askúšobných otázok ani nijako napomáhať uchádzačom pri vypĺňaní testu.

 

7. Vprípade, že sa uchádzač nezúčastní na skúške, nemá nárok na vrátenie poplatku za skúšku.

 

 


Vyhodnotenie skúšky:

 

1. skúška je vyhodnotená priamo na mieste okamžite po ukončení času stanoveného pre riešenie otázok.


2. Vprípade úspešnosti skúšky dostáva priamo na mieste uchádzač potvrdený vydaný platný certifikát priamo od zástupcu Certifikačného orgánu pre osoby pri Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Iné:

Platnosť certifikátu neobmedzená.

 


 


B: Advanced Level Test Manager

 

Podmienky prípravy na skúšku vrátane prihlášky platia ako v prípade Foundation Level.

Priebeh skúšky:


1. Skúška trvá 3 hodiny. Uchádzači, ktorí nemajú angličtinu ako svoj materinský jazyk majú k dispozícií ešte ďalších 20 % naviac.


2. Skúšobný test obsahuje 65 otázok a každá otázka je bodovo hodnotená od 1 – 3 bodov.


3. Maximálny počet získaných bodov je 115 a skúška je úspešná pri získaní 75 bodov.


Ostatné podmienky vrátane vyhodnotenia skúšky platia ako pri certifikácií Foundation Level.


C: Advanced Level Test Analyst

 

Podmienky prípravy na skúšku vrátane prihlášky platia ako v prípade Foundation Level.

Priebeh skúšky:


1. Skúška trvá 3 hodiny. Uchádzači, ktorí nemajú angličtinu ako svoj materinský jazyk majú k dispozícií ešte ďalších 20 % naviac.


2. Skúšobný test obsahuje 60 otázok a každá otázka je bodovo hodnotená od 1 – 3 bodov.


3. Maximálny počet získaných bodov je 120 a skúška je úspešná pri získaní 78 bodov.


Ostatné podmienky vrátane vyhodnotenia skúšky platia ako pri certifikácií Foundation Level.

 

 

D: Advanced Technical Test Analyst

 

Podmienky prípravy na skúšku vrátane prihlášky platia ako v prípade Foundation Level.

Priebeh skúšky:


1. Skúška trvá 2  hodiny. Uchádzači, ktorí nemajú angličtinu ako svoj materinský jazyk majú k dispozícií ešte ďalších 20 % naviac.


2. Skúšobný test obsahuje 45 otázok a každá otázka je bodovo hodnotená od 1 – 3 bodov.


3. Maximálny počet získaných bodov je 80 a skúška je úspešná pri získaní 52 bodov.


Ostatné podmienky vrátane vyhodnotenia skúšky platia ako pri certifikácií Foundation Level.