A - EMS - Audítor environmentálnych manažérskych systémov

 

Kvalifikácia:

 

Univerzitné / vysokoškolské vzdelanie technickeho / ekonomického smeru a odborná prax 4 roky z toho posledné 2 roky v oblasti manažérstva kvality, environmentálnych manažérskych systémov.

 

Popis práce a úloh:

 

Vyžadujú sa: Vedomosti a znalosti v oblasti systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 14001:2016, STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 9004:2010, STN EN ISO 19011:2012, a skúsenosti z realizácie auditov.

 

Schopnosti:

 

• vytvárať, plánovať, analyzovať riziká auditu, realizovať a vyhodnocovať audity (vnútorné / dodávateľské) vo funkcii vedúceho audítora alebo člena audítorského tímu
• posudzovať a vyhodnocovať environmentálne manažérske systémy
• zabezpečovať výkon auditu
• poznať požiadavky na kompetencie a kompetentnosť audítorov
• preskúmať, monitorovať a rozvíjať program auditu
• vybrať a používať vhodné metódy auditu a nástroje so zameraním na rozsah a úlohy auditu
• pripraviť správu z auditu, jej schválenie a distribúciu
• zabezpečovať plynulý bezkonfliktný výkon auditu
  


Kritériá pre počiatočnú certifikáciu vyžadujú:

 

Certifikačný orgán preverí úplnosť podanej žiadosti Príl 9/1 a skontroluje splnenie kvalifikačných požiadaviek žiadateľa. Za predpokladu, že žiadosť nie je úplná, vráti ju na doplnenie.


Pre audítorov sa vyžaduje popri vysokoškolskom vzdelaní absolvovanie špeciálneho vzdelávania v oblasti manažérstva kvality a požadovanú prax v odbore v rozsahu 2 roky. COPO uznáva vykonané školenia od vzdelávacích organizácií, ktoré predtým hodnotil v Príl 5/1.Súčasťou hodnotenia je aj udelená akreditácia vzdelávacích kurzov Ministerstvom školstva a certifikácia SMK. Rozsah vzdelávania musí byť min. 120 hod. v zhode s požiadavkami Harmonizovanej schémy EOQ pre certifikáciu osôb EOQ CS 9000:2016, CoS 9000:2015 a CS 14000:2015, CoS 14000:2015 (Príl 9/25) a nadstavbové vzdelávanie v rozsahu 40 hodín zamerané na audítorskú činnosť.
 

 

Postupy certifikačného procesu vyžadujú:

 

a) úspešne absolvovať písomný test pozostávajúci zo 40 otázok (20 otázok z oblasti manažérstva a 20 otázok z oblasti audítovania) formou náhodného výberu podľa Príl 9/11 odpovede sa hodnotia systémom váhových koeficientov ( 2 body za otázku podľa Príl 9/25). Trvanie testu je max. 60 min. Úspešné zvládnutie testu je min. 60% z maximálneho počtu bodov a je podmienkou pre prístup k ústnej / praktickej skúške.


b) pokračovaním ústnej / praktickej skúšky je simulácia praktického auditu (hra rolí) kandidát obdrží prípad vysvetľujúci zámer role a definovanie vlastnej úlohy. Čas na prípravu riešenia je max. 30 min., čas prezentácie 15 min. Bodové hodnotenie je 50 bodov.


c) súčasťou praktickej skúšky môže byť štruktúrovaný rozhovor (Príl 9/12) v ktorom kandidát obdrží popis oblasti ku ktorej má pripraviť interview. Čas na prípravu je 15 min. a rozhovor max. 15 min.
 

 

Bodové hodnotenie, ktorejkoľvek časti skúšky nesmie klesnúť pod 60% z maximálneho počtu bodov
(a to ani u jedného zo skúšobných komisárov).
 

 

COPO-SSK zabezpečuje certifikácie v slovenskom a českom jazyku.

 

Prípadné pozastavenie / odňatie certifikátu prichádza do úvahy za predpokladu, že certifikovaná osoba nepracuje v danej oblasti alebo nedodržuje kódex certifikovanej osoby podľa Príl 9/20.
CO je výhradným vlastníkom certifikátu.
 

 

Platnosť certifikátu je 3 roky.

 

Postupy pre recertifikáciu (Príl 9/21) získa držiteľ certifikátu po prvej úspešnej certifikácii. Dozor nad činnosťou držiteľa certifikátu realizuje CO prostredníctvom Výročných správ (Príl 9/20), ktoré držiteľ certifikátu odovzdáva pravidelných ročných intervaloch.


Prípadné pozastavenie / odňatie certifikátu môže nastať ak jeho držiteľ poruší zásady uvedené v Žiadosti o certifikáciu (Príl 9/1).
 

 

Podmienkou vyžiadania EOQ certifikátu je platný Národný certifikát.

 

Platnosť EOQ certifikátu musí byť v zhode s platnosťou Národného certifikátu. 

 

 

Poplatok za certifikáciu

 

A - EMS - Audítor environmentálnych manažérskych systémov         415,00 €
Certifikácia EOQ certifikát                                                                    430,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH. K zakladenej cene treba pripočítať DPH.