A - OHSAS - Audítor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Kvalifikácia:

 

 

Univerzitné / vysokoškolské vzdelanie technickeho / ekonomického smeru a odborná prax 4 roky z toho posledné 2 roky v oblasti manažérstva BOZP, manažérstva kvality, environmentálnych manažérskych systémov.

 

Popis práce a úloh:

 

 

Vyžadujú sa: Vedomosti a znalosti v oblasti systémov manažérstva kvality podľa normy STN OHSAS 18001:2009, STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 9004:2010, STN EN ISO 19011:2012, a skúsenosti z realizácie auditov.

 


Schopnosti:

 

• vytvárať, plánovať, analyzovať riziká auditu, realizovať a vyhodnocovať audity (vnútorné / dodávateľské) vo funkcii vedúceho audítora alebo člena audítorského tímu
• stratégia na minimalizáciu rizika
• posudzovať a vyhodnocovať systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• identifikovať nebezpečenstvá a možné faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť ľudí na pracovisku
• uplatňovať metódy na monitorovanie rizika a jeho hodnotenie BOZP
• zabezpečovať výkon auditu
• poznať požiadavky na kompetencie a kompetentnosť audítorov
• preskúmať, monitorovať, rozvíjať a hodnotiť program auditu
• zásady a praktiky na identifikáciu možných núdzových situácií
• metódy na vyšetrenie a hodnotenie incidentov
• vybrať a používať vhodné metódy auditu a nástroje so zameraním na rozsah a úlohy auditu
• pripraviť správu z auditu, jej schválenie a distribúciu
• zabezpečovať plynulý bezkonfliktný výkon auditu
• pochopenie právnych a legislatívnych požiadaviek BOZP
  

 

Kritériá pre počiatočnú certifikáciu vyžadujú:

 

Certifikačný orgán preverí úplnosť podanej žiadosti Príl 9/1 a skontroluje splnenie kvalifikačných požiadaviek žiadateľa. Za predpokladu, že žiadosť nie je úplná, vráti ju na doplnenie.
Pre audítorov sa vyžaduje popri vysokoškolskom vzdelaní absolvovanie špeciálneho vzdelávania v oblasti manažérstva kvality a požadovanú prax v odbore v rozsahu 2 roky. COPO uznáva vykonané školenia od vzdelávacích organizácií, ktoré predtým hodnotil v Príl 5/1.Súčasťou hodnotenia je aj udelená akreditácia vzdelávacích kurzov Ministerstvom školstva a certifikácia SMK. Rozsah vzdelávania musí byť min. 120 hod. v zhode s požiadavkami Harmonizovanej schémy EOQ pre certifikáciu osôb EOQ CS 9000:2016, CoS 9000:2015 a CS 18000:2011, CoS 18000:2011 (Príl 9/25) a nadstavbové vzdelávanie v rozsahu 40 hodín zamerané na audítorskú činnosť.
 

 

Postupy certifikačného procesu vyžadujú:

 

a) úspešne absolvovať písomný test pozostávajúci zo 40 otázok (20 otázok z oblasti manažérstva a 20 otázok z oblasti audítovania) formou náhodného výberu podľa Príl 9/13 odpovede sa hodnotia systémom váhových koeficientov ( 2 body za otázku podľa Príl 9/25). Trvanie testu je max. 60 min. Úspešné zvládnutie testu je min. 60% z maximálneho počtu bodov a je podmienkou pre prístup k ústnej / praktickej skúške.


b) pokračovaním ústnej / praktickej skúšky je simulácia praktického auditu (hra rolí) kandidát obdrží prípad vysvetľujúci zámer role a definovanie vlastnej úlohy. Čas na prípravu riešenia je max. 30 min., čas prezentácie 15 min. Bodové hodnotenie je 50 bodov.


c) súčasťou praktickej skúšky môže byť štruktúrovaný rozhovor (Príl 9/14) v ktorom kandidát obdrží popis oblasti ku ktorej má pripraviť interview. Čas na prípravu je 15 min. a rozhovor max. 15 min.
 

 

Bodové hodnotenie, ktorejkoľvek časti skúšky nesmie klesnúť pod 60% z maximálneho počtu bodov
(a to ani u jedného zo skúšobných komisárov).
 

 

COPO-SSK zabezpečuje certifikácie v slovenskom a českom jazyku.

 

Prípadné pozastavenie / odňatie certifikátu prichádza do úvahy za predpokladu, že certifikovaná osoba nepracuje v danej oblasti alebo nedodržuje 

 

Platnosť certifikátu je 3 roky.

 

Postupy pre recertifikáciu (Príl 9/21) získa držiteľ certifikátu po prvej úspešnej certifikácii. Dozor nad činnosťou držiteľa certifikátu realizuje CO prostredníctvom Výročných správ (Príl 9/20), ktoré držiteľ certifikátu odovzdáva pravidelných ročných intervaloch.


Prípadné pozastavenie / odňatie certifikátu môže nastať ak jeho držiteľ poruší zásady uvedené v Žiadosti o certifikáciu (Príl 9/1).
 

 

Podmienkou vyžiadania EOQ certifikátu je platný Národný certifikát.

 

Platnosť EOQ certifikátu musí byť v zhode s platnosťou Národného certifikátu. 

 Poplatok za certifikáciu


A - OHSAS - Audítor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci     415,00 €
Certifikácia - EOQ certifikát                                                                                                 430,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH. K zakladenej cene treba pripočítať DPH.