Certifikácia Testerov IT SOFTWARE:

 

 

Certifikačný orgán pre osoby – COPO – SSK v spolupráci s CZECH and SLOVAK TESTING BOERD, o.s. uskutočňuje certifikáciu testerov softwéru a vývojárov softwéru podľa nasledovných podmienok:

 

 

A: Základný stupeň – Foundation Level

 

                                   

Príprava skúšky

 

1. Interval skúšky je 1x štvrťročne pri organizovaní CaSTB.

 

2. Poskytovatelia tréningov organizujú skúšky spolu stréningami podľa záujmu.

 

3. Žiadosť o vykonanie skúšok musí obsahovať dátum, čas, miesto konania skúšky a odhadovaný počet uchádzačov a musí byť medzi organizátorom a COPO – SSK odkomunikovaná najneskôr 20 kalendárnych dní pred plánovaným termínom skúšky.

 

4. Najneskôr 5 pracovných dní pred začatím skúšky musia byť v COPO – SSK predložené organizátorom skúšky jednotlivé prihlášky uchádzačov, ktoré budú obsahovať informácie o

 

 

a) žiadateľovi:
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu žiadateľa

 

b) platcovi certifikácie (v prípade súkr. osoby údaje o žiadateľovi):
• názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ a bankové spojenie

 

5. Vstupné podmienky uchádzača:

 

a) Čestné prehlásenie o minimálne 6 mesačnej praxi voblasti IT, softvérovom testovaní, vývoji softvéru alebo doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa.


b) Absolvované kurzy aškolenia súvisiace s testovaním softvéru

 

6. Vprípade, že niektorý uchádzač nebude mať uhradený poplatok v čase konania skúšky, nebude mu odovzdaný certifikát ani v prípade jej úspešného absolvovania.

 

7. Minimálny počet prihlásených uchádzačov na skúšku je 6.

 

 

V priebehu skúšky:

 

 

1. Skúška trvá 60 minút. Vykonáva sa v Slovenskom alebo v Anglickom jazyku.

 

2. Skúška pozostáva zo 40 otázok typu viacnásobný výber (4 možnosti: a, b, c, d).

 

3. Skúška je výhodnotená ako úspešná v prípade, že min. 26 otázok (65%) je označených a vyhodnotených správne.

 

4. Otázky sú starostlivo vyberané a posudzované CaSTB z pohľadu jednoznačnosti, pochopiteľnosti, jasného výkladu otázok aj odpovedí. Pri vypracovaní otázok nie sú povolené žiadne ďalšie vyjasňovacie ani doplňujúce otázky.

 

5. Počas testu nie je dovolená žiadna komunikácia medzi uchádzačmi, komunikácia s COPO – SSK, odborným garantom CaSTB resp. školiteľom alebo zástupcom tréningovej spoločnosti.

 

6. Školiteľ alebo zástupca tréningovej spoločnosti nesmie za žiadnych okolností nahliadať do skúšok a skúšobných otázok ani nijako napomáhať uchádzačom pri vypĺňaní testu.

 

7. Vprípade, že sa uchádzač nezúčastní na skúške, nemá nárok na vrátenie poplatku za skúšku.

 

 

Vyhodnotenie skúšky:

 

1. skúška je vyhodnotená priamo na mieste okamžite po ukončení času stanoveného pre riešenie otázok.

 

 

2. Vprípade úspešnosti skúšky dostáva priamo na mieste uchádzač potvrdený vydaný platný certifikát priamo od zástupcu Certifikačného orgánu pre osoby - Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

 

 

Iné:

 

Platnosť certifikátu neobmedzená.

 

 

B: Agile Tester Extension


Podmienky prípravy na skúšku vrátane prihlášky platia ako v prípade Foundation Level.
 

1. Skúška trvá 60 minút a vykonáva sa v Anglickom jazyku.

 

2. Skúška pozostáva zo 40 otázok typu viacnásobný výber (4 možnosti: a, b, c, d).

 

3. Skúška je výhodnotená ako úspešná v prípade, že min. 26 otázok (65%) je označených a vyhodnotených správne.

Ostatné podmienky vrátane vyhodnotenia skúšky platia ako pri certifikácií Foundation Level.

 

Vyhodnotenie skúšky:

1. skúška je vyhodnotená priamo na mieste okamžite po ukončení času stanoveného pre riešenie otázok.


2. Vprípade úspešnosti skúšky dostáva priamo na mieste uchádzač potvrdený vydaný platný certifikát priamo od zástupcu Certifikačného orgánu pre osoby - Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Iné:

Platnosť certifikátu neobmedzená.

 

 

C: Advanced Level Test Manager

 

Podmienky prípravy na skúšku vrátane prihlášky platia ako v prípade Foundation Level.

 

Priebeh skúšky:

 

 

1. Skúška trvá 3 hodiny. Uchádzači, ktorí nemajú angličtinu ako svoj materinský jazyk majú k dispozícií ešte ďalších 20 % naviac.

 


2. Skúšobný test obsahuje 65 otázok a každá otázka je bodovo hodnotená od 1 – 3 bodov.

 


3. Maximálny počet získaných bodov je 115 a skúška je úspešná pri získaní 75 bodov.

 

 

Ostatné podmienky vrátane vyhodnotenia skúšky platia ako pri certifikácií Foundation Level.

 

Vyhodnotenie skúšky:

1. skúška je vyhodnotená priamo na mieste okamžite po ukončení času stanoveného pre riešenie otázok.


2. Vprípade úspešnosti skúšky dostáva priamo na mieste uchádzač potvrdený vydaný platný certifikát priamo od zástupcu Certifikačného orgánu pre osoby - Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Iné:

Platnosť certifikátu neobmedzená.

 

D: Advanced Level Test Analyst

 

 

Podmienky prípravy na skúšku vrátane prihlášky platia ako v prípade Foundation Level.

 

Priebeh skúšky:

 

 

1. Skúška trvá 3 hodiny. Uchádzači, ktorí nemajú angličtinu ako svoj materinský jazyk majú k dispozícií ešte ďalších 20 % naviac.

 


2. Skúšobný test obsahuje 60 otázok a každá otázka je bodovo hodnotená od 1 – 3 bodov.

 


3. Maximálny počet získaných bodov je 120 a skúška je úspešná pri získaní 78 bodov.

 

 

Ostatné podmienky vrátane vyhodnotenia skúšky platia ako pri certifikácií Foundation Level.

 

Vyhodnotenie skúšky:

1. skúška je vyhodnotená priamo na mieste okamžite po ukončení času stanoveného pre riešenie otázok.


2. Vprípade úspešnosti skúšky dostáva priamo na mieste uchádzač potvrdený vydaný platný certifikát priamo od zástupcu Certifikačného orgánu pre osoby - Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Iné:

Platnosť certifikátu neobmedzená.

 

 

E: Advanced Technical Test Analyst

 

 

Podmienky prípravy na skúšku vrátane prihlášky platia ako v prípade Foundation Level.

 

Priebeh skúšky:

 

 

1. Skúška trvá 2 hodiny. Uchádzači, ktorí nemajú angličtinu ako svoj materinský jazyk majú k dispozícií ešte ďalších 20 % naviac.

 


2. Skúšobný test obsahuje 45 otázok a každá otázka je bodovo hodnotená od 1 – 3 bodov.

 


3. Maximálny počet získaných bodov je 80 a skúška je úspešná pri získaní 52 bodov.

 

 

Ostatné podmienky vrátane vyhodnotenia skúšky platia ako pri certifikácií Foundation Level.

 

Vyhodnotenie skúšky:

1. skúška je vyhodnotená priamo na mieste okamžite po ukončení času stanoveného pre riešenie otázok.


2. Vprípade úspešnosti skúšky dostáva priamo na mieste uchádzač potvrdený vydaný platný certifikát priamo od zástupcu Certifikačného orgánu pre osoby - Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Iné:

Platnosť certifikátu neobmedzená.