Úvodné informácie

 

Certifikačný orgán pre osoby Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (COPO – SSK) vznikol v roku 1996, na základe všeobecnej požiadavky spravodlivo a nezávisle overovať poznatky a schopnosti manažérov a audítorov systémov manažérstva aplikovať požiadavky skupiny noriem STN EN/ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN OHSAS 18001:2008 v praxi.

 

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) vykonala akreditáciu COPO-SSK v zmysle normy EN ISO/IEC 17024:2013 , vydala v roku 2003 akreditačné osvedčenie č. Reg. No 069/0-003 a systematicky vykonáva akreditačný dohľad.Ostatná reakreditácia bola vykonaná v roku 2015, s platnosťou do roku 2020.

 

Na základe zhody dokumentácie COPO – SSK s požiadavkami Harmonizovanej schémy pre certifikáciu/registráciu personálu Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ) získal COPO – SSK v roku 2001 aj akreditáciu EOQ, umožňujúcu vydávať na požiadanie certifikovanej osoby (osoby certifikovanej COPO - SSK) aj európske certifikáty. COPO -SSK je trvale pod akreditačným dohľadom EOQ.

 

V neakreditovanej oblasti vykonáva COPO – SSK certifikáciu pre profesiu Certifikovaný tester IT a pilotne rozbehol v roku 2011 certifikáciu realitných maklérov v zmysle požiadaviek STN EN 15733:2010.

 

Certifikačný orgán COPO - SSK si uvedomuje dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností certifikácie osôb. Našim cieľom a prioritou je postupovať vždy transparentne, posudzovať a rozhodovať objektívne a predchádzať akýmkoľvek konfliktom záujmov.

Činnosti COPO - SSK  sa riadia nediskriminačným spôsobom.Certifikačný orgán COPO - SSK je nezávislý na iných spoločnostiach a od akýchkoľvek ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu. Certifikačný orgán zodpovedá v celom rozsahu za rozhodnutia týkajúce sa certifikácie vrátane udeľovania, udržiavania, obnovy, pozastavovania a rušenia certifikácie.
 

Certifikačný orgán COPO - SSK vyhlasuje, že je nestranný pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou osôb v oblasti manažérstva kvality, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou  osob. 

Všetci pracovníci COPO - SSK sa zaviazali dodržiavať etický kódex, ktorého účelom je dodržiavanie etických hodnôt a noriem.